Heemkunde Megen, Haren en Macharen


Heemkunde Megen

Dokter Baptiststraat 13

5366 BA Megen

Doelstelling van de vereniging:

het in brede kring wekken van belangstelling voor en het bevorderen van kennis over heemkunde in het algemeen en die over Megen, Haren en Macharen in het bijzonder;

het onderzoeken en bestuderen van verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren, zoals de geschiedenis, het volksleven, het landschap, de bodem, het milieu en de ruimtelijke ordening;

het bewaren en/of beschermen van heemkundig gezien belangrijke roerende

en onroerende goederen, zaken en voorwerpen, de volkstaal en

oudheidkundige gegevens.


Onze vereniging bestaat vanaf 8 september 1992.


Het bestuur:

Voorzitter: Kees van de Wiel, Torenstraat 12, 5366BK Megen  tel: 0412-462369

Secretaris: Minke Molenaar, Dokter Baptiststraat 13, 5366BA  tel: 0412-462566

Penningmeester: Wim Verstrate, Torenstraat 6, 5366BL Megen tel: 0412-463088

Lid: Sjaak Arts, Grote Woordstraat 5, 5368 AH, Haren  tel: 0412-462592

Lid:  Anny Vermeulen. Verlengde Torenstraat 6 5366AV tel: 0412-462522


Contributie: € 16,= per jaar (per gezin) (€ 20,= voor leden die via de post bediend worden)


Bankrekening: NL 82 RABO 013 28 26 208 t.a.v. heemkundekring te Megen


Tijdschrift: “Zendgraaf”

De redactie wordt gevormd door Wim Verstrate, Sjaak Arts en Kees van de Wiel.

Alle leden kunnen in dit tijdschrift publiceren. Inleveren kopij bij het secretariaat of leden van de redactie.

Verschijnt 2 of zo mogelijk 3 keer per jaar. De pagina’s worden telkens doorgenummerd.

Leden van de heemkundekring krijgen het blad gratis thuisbezorgd. Er zijn altijd een aantal exemplaren voor de losse verkoop beschikbaar. (

Werk- en inloopavonden

De maandagavond is onze vaste werkavond. (behalve in de maand augustus) De 2e maandagavond kunnen belangstellenden vanaf 20.00 uur onze heemkamer in Acropolis bezoeken. Op afspraak is dat ook mogelijk. Men kan zich informeren, lezen of oude foto’s bekijken of voor de heemkundekring waardevol materiaal brengen.